سخنراندکتر سنگینیان
موضوعروش های تامین مالی پروژه های نفتی در ایران
عنوان کنفرانسپنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
تاریخ سخنرانی۱۳۹۱/۱۰/۱۸
دانلود
نقش بورسها در توسعه پایدار
تامین سرمایه امین
فروردین ۱۳۹۴
ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه
سازمان مدیریت صنعتی
۲۰ آبان ۱۳۹۳
تامین مالی از بازار سرمایه
گردهمایی مدیران گروه توسعه اقتصادی تدبیر
اردیبهشت ۱۳۹۳
مدیریت ریسک در شرکتهای تأمین سرمایه
همایش مدیریت ریسک ومهندسی مالی
دی ۱۳۹۲
همایش ملی حاکمیت شرکتی
دبیرهیئت مدیره
اردیبهشت ۱۳۹۲
ادغام-تملیک ، دو محصول مهم بانکداری سرمایه گذاری
نخستین همایش بانکداری سرمایه گذاری و صنعت اوراق بهادار
۲۰ آذر ۱۳۹۲