2011
دکترای مدیریت اجرایی با گرایش مالی
دانشگاه نیس فرانسه
2009
کارشناس ارشد در پژوهش، مدیریت مالی
دانشگاه نیس فرانسه
1378
کارشناسی ارشد، اقتصاد نظری
دانشگاه شهید بهشتی، تهران
1374
کارشناسی، اقتصاد نظری
دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دوره های آموزشی

  1. Investment banking، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻮروﻣﺎﻧﻲ، دي ﺳﻲ ﺟﻲ ﮔﺎردﻧﺮ، ﺗﻬﺮان، 36 ،1386ﺳﺎﻋﺖ
  2. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻮروﻣﺎﻧﻲ، دي ﺳﻲ ﺟﻲ ﮔﺎردﻧﺮ، ﺗﻬﺮان، 36 ،1387 ﺳﺎﻋﺖ
  3. IPOs، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﻮروﻣﺎﻧﻲ، دي ﺳﻲ ﺟﻲ ﮔﺎردﻧﺮ، ﺗﻬﺮان، 24 ،1387 ﺳﺎﻋﺖ
  4. ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ISO٩٠٠١، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎن اﻧﺪﻳﺶ، ﺗﻬﺮان، 60 ،1387 ﺳﺎﻋﺖ
  5. ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﻮرس ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﻤﺎﻳﺶﻫﺎ و دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ(دﺑﻲ، ﻛﺎﻧﺎدا، ﻣﺎﻟﺰي، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻋﻤﺎن، ﻣﺼﺮ، ﻫﻨﺪ، ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ...)
  6. ﮔﻮاﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در دوره ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺪرﻳﺲ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻳﺎن راﺳﻜﻴﻦ ﺑﺮاون، ﺗﻬﺮان، 1389